Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2013

hrabalka

Humanistyczne Warunki Życia

Humanistyczne warunki życia, jakie mi
zapewniono: prawo do ludzkich uczuć,
do niepewności, strachu, do (jakież to ludzkie)
nienawiści (rzecz jasna, względem wrogów, których
starannie się dobiera, abym nie musiał się trudzić);
prawo do ludzkiej (nie ma powodu do wstydu)
fizjologii: do pocenia się (przy robocie), do popłakiwania
(w poduszkę), do krwawienia nawet (na
stacji krwiodawstwa); mam nie tylko prawo,
ale i obowiązek przejawiania wszelkich
ludzkich słabości: nikt mnie na przykład nie zmusza,
abym był bohaterem, tj. mówił prawdę,
nie donosił, wstrzymywał się przed jakże ludzką
potrzebą dokopania leżącemu; nic,
co ludzkie, nie jest mi obce, a także
nic, co obce, nie jest mi ludzkie, żyjemy
tu w swoim kółku, obcych nam nie trzeba,
dobrzy znajomi, sami swoi,
ludzie.

Stanisław Barańczak
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter

August 03 2013

hrabalka
4486 47b0 500
MonApoly, A Human Trade Game, 2004, Tadej Pogačar
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
2807 baff 500
Seraphine de Senlis (1864-1942, Francja)
Reposted fromfloks floks vianaiwni naiwni
hrabalka
3444 441a
Wojciech Fangor "Postaci", 1950 r.
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
5590 542e
Marcin Maciejowski
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
7910 d1c4 500
Ai Weiwei - "Krzesła"
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
9920 e0d9 500
GRUPA TWOŻYWO
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
4356 82ca
Fot. William Henry Fox Talbot
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
1424 0fd6 500
Helmut Newton by June Self-portrait with June and Models, Vogue studio, Paris 1981
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
0901 3fc3 500
Fontanna "Sikający" David Černego w Pradze
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
0979 7e95
David Černy, Jesus Christ
Reposted fromnaiwni naiwni
hrabalka
1117 8524
Eugeniusz Get-Stankiewicz, Zrób to sam
Reposted fromnaiwni naiwni

August 02 2013

hrabalka
0313 41f9 500
fot. Martin Parr
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
0309 d9d5
fot. Martin Parr
Reposted bykenausimonsdochterkartoNik
hrabalka
0192 789b
fot. Tony Ray-Jones
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
0120 04a6
fot. Adam Pańczuk
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
0119 126e 500
Fot. Adam Pańczuk
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
0117 04ad 500
fot. Adam Pańczuk
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
0011 90c5 500
Fot. John Heartfield
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
hrabalka
9975 0d59
Projekt - Alexander McQueen
Reposted bykenausimonsdochter kenausimonsdochter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl